BELEIDSPLAN STICHTING MR. AUGUST FENTENER VAN VLISSINGEN FONDS 2022-2025

Doelstelling

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van educatie, zorg, sociale cohesie en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden.

Achtergrond

Het fonds werd in 1952 opgericht door mejuffrouw Louise M.A. Fentener van Vlissingen ter nagedachtenis aan haar overleden broer Mr. August Fentener van Vlissingen. In 1956 richtte zij de stichting Louise Fentener van Vlissingen Fonds op. In 2019 werd het vermogen van deze laatste stichting geschonken aan het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en nam deze de werkzaamheden van het Louise Fentener van Vlissingen Fonds over.

Werkzaamheden

Het bestuur van de stichting zal jaarlijks rond april, september en december vergaderen en de binnengekomen aanvragen beoordelen. Er zullen bij voorkeur eenmalige subsidies worden verleend aan rechtspersonen (stichtingen en verenigingen) en niet aan natuurlijke personen.

Subsidies zullen worden verleend aan kleinschalige projecten op het gebied van educatie, zorg, sociale cohesie, cultuur of een combinatie daarvan. Er zullen in principe geen subsidies worden verstrekt voor projecten op het gebied van de bouw, restauratie, nagelvaste inrichtings- of instandhoudingskosten. Het bestuur geeft de voorkeur aan projecten die binnen het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvinden. Bijdragen zullen per project gemaximeerd zijn op € 5.000, behoudens uitzonderingen. 

Wijze waarop de stichting fondsen wil werven

De stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit donaties, erfstellingen, schenkingen, legaten en giften.

Wijze waarop de stichting het vermogen zal beheren en besteden

De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het financieren van de subsidies. 
Doelstelling voor de komende jaren is om in overleg en samenwerking met de FIN te komen tot een separaat beleggingsstatuut ter borging van een consistent beleggingsbeleid, passend bij de doelstellingen van het Fonds.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen zij voorts een niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt.