Bestuur

De subsidie-aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van de stichting. Het bestuur komt daarvoor drie maal per jaar bijeen en bestaat uit:

  • V.J. Boumeester (voorzitter)
  • J. Bletz (secretaris)
  • J.-P. Honegger (penningmeester)
  • X. Cladder
  • P. Waller

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid), gemaakte kosten en kunnen zij voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt.