Privacyverklaring

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, gevestigd aan Utrechtseweg 67
3704 HB  ZEIST, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.afvvf.nl
Utrechtseweg 67
3704 HB  ZEIST +31 30 6992682
De heer F. Slottje is de Functionaris Gegevensbescherming van St. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds. Hij is te bereiken via aanvraag@afvvf.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens van de aanvragende organisatie en de contactpersoon
  • telefoonnummer contactpersoon
  • uittreksel KvK
  • statuten
  • projectplan
  • recente jaarrekening(en)
  • recent jaarverslag(en)
  • bankrekeningnummer en BIC

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aanvraag@afvvf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verwerken van uw aanvraag en indien goedgekeurd het afhandelen van uw betaling.
  • Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor de gegevens die u aan ons verstrekt heeft via het aanvraagformulier en eventueel via de mail of reguliere post.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze toezegging aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aanvraag@afvvf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aanvraag@afvvf.nl.